តារាងផ្តលតម្លៃគ្រឿងតំណអត់ថ្នេរ SCH 40

ក្រុមហ៊ុន ដែកបាវតីន ជាអ្នកនាចូលនឹងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងតំណផ្សាប្រភេទអត់ថ្នេរ ក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងភ្នំពេញ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសូមទាក់ទងមកពួកយើងដើម្បីទទួលបានការផ្តល់តម្លៃ។

សូមអរគុណ!

phụ kiện đúc, ASTM A234

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *