ដែកទីបអត់ថ្នេរអ៊ីណុក

នៅក្នុងឧស្សាហកម្មលោហធាតុ ពាក្យដែកអ៊ីណុក ដែកទីបអត់ថ្នេរអ៊ីណុក ត្រូវបានប្រើដើម្បីសំដៅលើទម្រង់ដែកដែកដែលមានជាតិក្រូមីញ៉ូមយ៉ាងហោចណាស់ 10.5% ។ ឈ្មោះវាគឺ “ដែកអត់ច្រែះ” ប៉ុន្តែតាមពិតវាគ្រាន់តែជាលោហៈធាតុដែក ដែលមិនប្រែពណ៌ ឬខូចសឹកដូចដែកធម្មតាផ្សេងទេ។

ប្រភេទ ដែកទីបអត់ថ្នេរអ៊ីណុក សំខាន់ៗនៅលើទីផ្សារគឺដែកអ៊ីណុក 201, ដែកអ៊ីណុក 304, ដែកអ៊ីណុក 316. ក្នុងលំដាប់នៃការកើនឡើងតម្លៃនិងគុណភាព។

gallery-ong-thep-duc-inox
ដែកទីបអ៊ីណុកអត់ច្រែះ

លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃ ដែកទីបអត់ថ្នេរអ៊ីណុក

តារាងខាងក្រោមបានមកពីស្តង់ដារ ASME/ANSI B36.10/19។ សូមមើលការប្រៀបធៀបព័ត៌មានដូចខាងក្រោម។

ស្តង់ដារភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ដូច្នេះអ្នកអាចប្រៀបធៀបវាទៅវិញទៅមក លើកលែងតែខ្សែផលិតផលពិសេសមួយចំនួនដែលអាចមានភាពខុសគ្នា។

SPECIFICATION SHEET STEEL PIPE ASME/ANSI B36.10/19
DN Standard thickness Outer Diameter
– D –
(mm)
Thickness
– t –
(mm)
Inner Diameter
– d –
(mm)
Inner section
(cm2)
Pipe weight
(kg/m)
Water weight
(kg/m)
(inches) (mm)
1/8 6 10S 10.3 1.245 7.811 0.479 0.277 0.048
Std 40 1.727 6.846 0.368 0.364 0.037
XS 80 2.413 5.474 0.235 0.468 0.024
1/4 8 10S 13.7 1.651 10.398 0.846 0.489 0.085
Std 40 2.235 9.23 0.669 0.630 0.067
XS 80 3.023 7.654 0.460 0.794 0.046
3/8 10 10S 17.145 1.651 13.843 1.505 0.629 0.151
Std 40 2.311 12.523 1.232 0.843 0.123
XS 80 44.595 10.745 0.907 1.098 0.091
1/2 15 5S 21.336 1.651 18.034 2.554 0.799 0.255
10S 2.108 17.12 2.302 0.997 0.230
Std 40 2.769 15.798 1.960 1.265 0.190
XS 80 3.734 13.868 1.510 1.617 0.151
160 4.75 11.836 1.100 1.938 0.110
XXS 7.468 6.4 0.322 2.247 0.032
3/4 20 5S 26.67 1.651 23.368 4.289 1.016 0.429
10S 2.108 22.454 3.960 1.273 0.396
Std 40 2.87 20.93 3.441 1.680 0.344
XS 80 3.912 18.846 2.790 2.190 0.279
160 5.537 15.596 1.910 2.878 0.191
XXS 7.823 11.024 0.954 3.626 0.095
1 25 5S 33.401 1.651 30.099 7.115 1.289 0.712
10S 2.769 27.863 6.097 2.086 0.610
Std 40 3.378 26.645 5.576 2.494 0.558
XS 80 4.547 24.307 4.640 3.227 0.464
160 6.35 20.701 3.366 4.225 0.337
XXS 9.093 15.215 1.818 5.436 0.182
1 1/4 32 5S 42.164 1.651 38.862 11.862 1.645 1.186
10S 2.769 36.626 10.536 2.683 1.054
Std 40 3.556 35.052 9.650 3.377 0.965
XS 80 4.851 32.462 8.276 4.452 0.828
160 6.35 29.464 6.818 5.594 0.682
XXS 9.703 22.758 4.068 7.747 0.407
1 1/2 40 5S 48.26 1.651 44.958 15.875 1.893 1.587
10S 2.769 42.722 14.335 3.098 1.433
Std 40 3.683 40.894 13.134 4.038 1.313
XS 80 44.778 38.1 11.401 5.395 1.140
160 7.137 33.986 9.072 7.219 0.907
XXS 10.16 27.94 6.131 9.521 0.613
13.335 21.59 3.661 11.455 0.366
15.875 16.51 2.141 12.645 0.214
2 50 5S 60.325 1.651 57.023 25.538 2.383 2.554
10S 2.769 54.787 23.575 3.920 2.357
Std 40 3.912 52.501 21.648 5.428 2.165
XS 80 5.537 49.251 19.051 7.461 1.905
160 8.712 42.901 14.455 11.059 1.446
XXS 11.074 38.177 11.447 13.415 1.145
14.275 31.775 7.930 16.168 0.793
17.45 25.425 5.077 18.402 0.508
2 1/2 65 5S 73.025 2.108 68.809 37.186 3.677 3.719
10S 3.048 66.929 35.182 5.246 3.518
Std 40 5.156 62.713 30.889 8.607 3.089
XS 80 44.568 59.005 27.344 11.382 2.734
160 9.525 53.975 22.881 14.876 2.288
XXS 14.021 44.983 15.892 20.348 1.589
17.145 38.735 11.784 23.564 1.178
20.32 32.385 8.237 26.341 0.824
3 80 5S 88.9 2.108 84.684 56.324 4.5 5.632
10S 3.048 82.804 53.851 6.436 5.385
Std 40 5.486 77.928 47.696 11.255 4.770
XS 80 7.62 73.66 42.614 15.233 4.261
160 44.572 66.7 34.942 21.240 3.494
XXS 15.24 58.42 26.805 27.610 2.680
18.415 52.07 21.294 31.925 2.129
21.59 45.72 16.417 35.743 1.642
3 1/2 90 5S 101.6 2.108 97.384 74.485 5.158 7.448
10S 3.048 95.504 71.636 7.388 7.164
Std 40 5.74 90.12 63.787 13.533 6.379
XS 80 8.077 85.446 57.342 18.579 5.734
XXS 16.154 69.292 37.710 33.949 3.771
4 100 5S 114.3 2.108 110.084 95.179 5.817 9.518
10S 3.048 108.204 91.955 8.340 9.196
4.775 104.75 86.179 12.863 8.618
Std 40 44.598 102.26 82.130 16.033 8.213
XS 80 8.56 97.18 74.173 22.262 7.417
120 44.572 92.1 66.621 28.175 6.662
44.754 88.9 62.072 31.736 6.207
160 13.487 87.326 59.893 33.442 5.989
XXS 44.912 80.06 50.341 40.920 5.034
20.32 73.66 42.614 46.970 4.261
23.495 67.31 35.584 52.474 3.558
5 125 5S 141.3 2.769 135.762 144.76 9.435 14.476
10S 3.404 134.492 142.06 11.545 14.206
Std 40 6.553 128.194 129.07 21.718 12.907
XS 80 9.525 122.25 117.38 30.871 11.738
120 44.754 115.9 105.50 40.170 10.550
160 15.875 109.55 94.254 48.973 9.426
XXS 44.700 103.2 83.647 57.280 8.365
22.225 96.85 73.670 65.091 7.367
44.676 90.5 64.326 72.406 6.433
6 150 5S 168.275 2.769 162.737 208.00 11.272 20.800
10S 3.404 161.467 204.77 13.804 20.477
5.563 157.149 193.96 22.263 19.396
Std 40 7.112 154.051 186.39 28.191 18.639
XS 80 10.973 146.329 168.17 42.454 16.817
120 14.275 139.725 153.33 54.070 15.333
160 18.237 131.801 136.44 67.300 13.644
XXS 21.946 124.383 121.51 78.985 12.151
44.676 117.475 108.39 89.258 10.839
28.575 111.125 96.987 98.184 9.699
8 200 5S 219.075 2.769 213.537 358.13 14.732 35.813
10S 3.759 211.557 351.52 19.907 35.152
5.563 207.949 339.63 29.217 33.963
20 6.35 206.375 334.51 33.224 33.451
30 7.036 205.003 330.07 36.694 33.007
Std 40 8.179 202.717 322.75 42.425 32.275
60 10.312 198.451 309.31 52.949 30.931
XS 80 44.754 193.675 294.60 64.464 29.460
100 15.062 188.951 280.41 75.578 28.041
120 18.237 182.601 261.88 90.086 26.188
140 20.625 177.825 248.36 100.671 24.836
160 23.012 173.051 235.20 110.970 23.520
44.676 168.275 222.40 120.994 22.240
28.575 161.925 205.93 133.887 20.593

សមាសធាតុគីមីនៃថ្នាក់ដែកសម្រាប់ការផលិត ដែកទីបអត់ថ្នេរអ៊ីណុក

ថ្នាក់ដែកសម្រាប់ការផលិត ដែកទីបអត់ថ្នេរអ៊ីណុក ខាងក្រោមនេះគឺជាដែកអ៊ីណុក austenitic ទាំងអស់។ មានយ៉ាងហោចណាស់ 7% នីកែល​ ni ken 16% chromium កាបូនcarbon (C) 0.08% max. អតិបរមា។

ដែកទីបអត់ថ្នេរអ៊ីណុកមានភាពធន់ខ្ពស់ក្នុងការ ការពារច្រែះចាប់ corrosion ក្នុងតំបន់មានសីតុណ្ហភាពធំទូលាយគួរសម។ ជាពិសេសគឺមិនជ្រាប់សារធាតុលោហះ, ស្វិតងាយពត់,ងាយស្រួលក្នុងការផ្សា។

ប្រភេទដែកនេះត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការផលិត៖

  • ទីបឧស្សាហកម្ម
  • ប្រើក្នុងកប៉ាល់ឧស្សាហកម្ម
  • ការងារសំណង់ផ្សេងៗ…
STEEL GRADE CHEMICAL COMPOSITION %
C Mn P S Si Cr Ni Mo
201 ≤0 .15 5. 5-7. 5 ≤0.06 ≤ 0,03 ≤0 0,75 16 .0 -18.0 3,5 -5,5
202 ≤0 .15 7,5-10,0 ≤0.06 ≤ 0,03 ≤l.0 17.0-19.0 4,0-6,0
301 ≤0 .15 ≤2,00 ≤0.045 ≤0.030 ≤1,00 16,00 ~ 18,00 6,0-8,0
302 ≤0,15 ≤2,00 ≤0.035 ≤0.030 ≤1,00 17.0-19.0 8,0-10,0
304 ≤0.08 ≤2,00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1,00 18.0-20.0 8,0-10,5
304L ≤0,3 ≤2,00 ≤0.035 ≤0.030 ≤1.0 18.0-20.0 9.0-13.0
309S ≤0.08 ≤2,00 ≤0.045 ≤0.030 ≤1,00 22.0-24.0 12.0-15.0
310S 0,08 2,00 0,045 0,030 1,5 24,00 / 26,00 19,00 / 22,00
316 ≤0.08 ≤2,00 ≤0.045 ≤0.030 ≤1,00 16.0-18.0 10.0-14.0 2.0-3.0
316L ≤0.03 ≤2,00 ≤0.045 0,030 ≤1.0 16 .0 -1 8.0 12.0 – 15.0 2.0 -3.0
904L ≤2.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤0.045 19.0-23.0 23.0 · 28.0 4,0-5,0

គុណសម្បត្តិនិងការអនុវត្តនៃដែកទីបអត់ថ្នេរអ៊ីណុក

ដូចគ្នាដែរចំពោះផលិតផលដែកអ៊ីណុកភាគច្រើន។ ដែកអ៊ីណុកក៏ជាផលិតផលប្រឆាំងនឹងច្រែះដ៏ល្អផងដែរជាមួយនឹងភាពធន់និងភាពបត់បែនខ្ពស់។

ដោយឡែកការចំណាយរបស់ពួកគេគឺខ្ពស់ជាងដែកទីបកាបូនធម្មតា។

ដូច្នេះ​ការប្រើប្រាស់​ក៏​មាន​កម្រិត​ផង​ដែរ។ លុះត្រាតែគម្រោង ឬការដ្ធានមានតម្រូវការពិសេសសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងច្រែះ ទើបគេប្រើវា។

ដូចនៅក្នុងកប៉ាល់ឧស្សាហកម្ម កន្លែងខួងអណ្តូងរ៉ែ។ល។.

ung-dung-cua-ong-duc-inox
ការប្រើប្រាស់ដែកអត់ថ្នេរអ៊ីណុក

ខាងលើគឺជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីដែកទីបអត់ថ្នេរអ៊ីណុក។ សង្ឃឹមថាវានឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក។

អ្នកមានតម្រូវការទិញដែកទីបអត់ថ្នេរអ៊ីណុក ឬផលិតផលដែកថ្នាំងអំពៅផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចទាក់ទង Tiger Steel សម្រាប់ពត៌មាន និងតម្លៃ។

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *