តេផ្សាអត់ថ្នេរ ASTM A234 – SCH 40

តេផ្សាអត់ថ្នេរ ASTM A234 – SCH 40

តេផ្សាអត់ថ្នេរ ASTM A234–SCH 40 នាំចូល និងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន Tiger steel យ៉ាងពិតប្រាកដ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានជំនាញក្នុងការផ្តល់នូវម៉ាស៊ីនកាត់ដែកគ្រប់ប្រភេទ គ្រឿងប្រើប្រាស់តាមស្តង់ដារ៖ASTM A234 WPB ANSI B16.9 អតិថិជនដែលចង់ទិញតេផ្សា ឬប្រភេទផ្សេងទៀតនៃសម្ភារៈផ្សារ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានពេញលេញអំពីផលិតផល ក៏ដូចជាសម្រង់តម្លៃផងដែរ។

លក្ខណៈបច្ចេកទេសតេផ្សាអត់ថ្នេរ ASTM -SCH40

  • សម្ពាធ: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160
  • ទំហំ:  ពី ½” ដល់ 24”   (21.3mm ដល់ 610mm)
  • ប្រើសម្រាប់: សាំង ប្រេង, ហ្គា, ឧស្ម័ន, ឧស្សាហកម្មផលិតកប៉ាល់ ឧស្សាហកម្មទូរទឹកកក…
  • ផលិតផល: តៃវ៉ាន់ ប្រទេសចិន…

សមាសធាតុនៃតេផ្សាអត់ថ្នេរASTM A234 

Gradez
Chemical Composition % max
C
Mn
P≤
S≤
Si
Cr
Mo
Cu
Other
WPB
≤0.30
0.29-1.06
0.050
0.058
≥0.10 min
≤0.40
≤0.15
≤0.40
V:0.08
WPC
≤0.35
0.29-1.06
0.050
0.058
≥0.10 min
≤0.40
≤0.15
≤0.40
V:0.08
WP1
≤0.28
0.30-0.90
0.045
0.045
0.10-0.050
…..
0.44-0.65
…..
…..

លក្ខណៈបច្ចេកទេសតេផ្សាអត់ថ្នេរ ASTM A234 – SCH 40

Nominal Pipe Size inch
Dimensions
Wall Thickness and Approx Weight
Outside Diameter
Center to End
Sch. 20
Sch. 40
Sch. 80
Sch. 160
D1mm
D2mm
C mm
M mm
t1mm
t2mm
kg
t1mm
t2mm
kg
t1mm
t2mm
kg
t1mm
t2mm
kg
1.1/2×1.1/2
48.3
48.3
57.2
57.2
2.77
2.77
0.74
5.08
5.08
1.09
7.14
7.14
1.54
2×3/4
60.3
26.7
63.5
44.5
3.91
2.87
0.85
5.54
3.91
1.85
8.74
5.56
2.73
2×1
33.4
63.5
50.8
3.38
0.90
4.55
1.85
6.35
2.73
2×1.1/4
42.2
63.5
57.2
3.56
0.95
4.85
1.85
6.35
2.73
2×1.1/2
48.3
63.5
60.5
3.68
0.99
5.08
1.85
7.14
2.73
2×2
60.3
63.5
63.5
3.91
1.06
5.54
1.85
8.74
2.73
2.1/2×1
73.0
33.4
76.2
57.2
5.16
3.38
7.01
4.55
2.54
9.53
6.35
3.08
2.1/2×1.1/4
42.2
76.2
63.5
3.56
1.78
4.85
2.54
6.35
3.08
2.1/2×1.1/2
48.3
76.2
66.5
3.68
1.81
5.08
2.54
7.14
3.08
2.1/2×2
60.3
76.2
69.9
3.91
1.87
5.54
2.54
8.74
3.08
2.1/2×2.1/2
73.0
76.2
76.2
5.16
2.09
7.01
2.54
9.53
3.08
3×1.1/4
88.9
42.2
85.9
69.9
5.49
3.56
7.62
4.85
3.69
11.13
6.35
4.86
3×1.1/2
48.3
85.9
73.2
3.68
2.47
5.08
3.69
7.14
4.95
3×2
60.3
85.9
76.2
3.91
2.54
5.54
3.69
8.74
5.03
3×2.1/2
73.0
85.9
82.6
5.16
2.75
7.01
3.69
9.53
5.29
3×3
88.9
85.9
85.9
5.49
2.89
7.62
3.69
11.13
5.55
4×1.1/2
114.3
48.3
104.6
85.9
6.02
3.68
8.56
5.08
6.58
13.49
7.14
9.29
4×2
60.3
104.6
88.9
3.91
4.24
5.54
6.58
8.74
9.29
4×2.1/2
73.0
104.6
95.3
5.16
4.45
7.01
6.58
9.53
9.29
4×3
88.9
104.6
98.6
5.49
4.60
7.62
6.58
11.13
9.55
4×4
114.3
104.6
104.6
6.02
4.94
8.56
6.58
13.49
10.15
5×2
141.3
60.3
124.0
104.6
6.55
3.91
9.53
5.54
11.61
15.88
8.74
19.78
5×2.1/2
73.3
124.0
108.0
5.16
6.85
7.01
11.61
9.53
19.78
5×3
88.9
124.0
111.3
5.49
7.00
7.62
11.61
11.13
19.78
5×4
114.3
124.0
117.3
6.02
7.36
8.56
11.61
13.49
19.78
5×5
141.3
124.0
124.0
6.55
7.83
5.93
11.61
—-
15.88
19.78
6×2.1/2
168.3
73.0
142.7
120.7
7.11
5.16
10.97
7.01
16.60
18.26
9.53
26.57
6×3
88.9
142.7
124.0
5.49
10.06
7.62
16.60
—-
11.13
26.57
6×4
114.3
142.7
130.0
6.02
10.40
8.56
16.60
13.49
28.12
6×5
141.3
142.7
136.7
6.55
10.90
5.93
16.60
15.88
28.12
6×6
168.3
142.7
142.7
7.11
11.50
10.97
16.60
18.26
33.97
8×4
219.1
114.3
177.8
155.4
8.18
6.02
18.84
12.70
8.56
29.84
23.01
13.49
43.86
8×5
141.3
177.8
162.1
6.55
19.32
9.53
29.84
15.88
47.80
8×6
168.3
177.8
168.1
7.11
19.92
10.97
29.84
18.26
47.80
8×8
219.1
177.8
177.8
6.35
6.35
19.78
8.18
21.48
12.70
29.84
23.01
49.88
10×4
273.0
114.3
215.9
184.2
9.27
6.02
15.09
8.56
51.34
28.58
13.49
73.10
10×5
141.3
215.9
190..5
6.55
32.16
9.53
51.34
15.88
78.52
10×6
168.3
215.9
193.5
7.11
32.64
10.97
51.34
18.26
87.90
10×8
219.1
215.9
203.2
6.35
6.35
28.55
8.18
34.20
12.70
56.59
23.01
97.18
10×10
273.0
215.9
215.9
6.35
29.84
9.27
36.48
15.09
58.05
28.58
111.20
12×5
323.9
141.3
254.0
215.9
10.31
6.55
17.48
9.53
73.44
33.32
15.88
120.66
12×6
168.3
254.0
218.9
7.11
61.44
10.97
73.44
18.26
120.66
12×8
219.1
254.0
228.6
6.35
6.35
35.43
8.18
63.72
12.70
73.44
23.01
130.98
12×10
273.0
254.0
241.3
6.35
37.32
9.27
66.24
15.09
91.33
28.58
140.61
12×12
323.9
254.0
254.0
6.35
37.32
10.31
70.08
17.48
98.90
33.32
158.07
14×6
355.6
168.3
279.4
238.3
11.31
7.11
19.05
10.97
122.03
35.71
18.26
215.00
14×8
219.1
279.4
247.7
7.92
6.35
67.34
8.18
76.40
12.70
122.03
23.01
215.00
14×10
273.0
279.4
257.0
6.35
67.34
9.27
91.32
15.09
137.60
28.58
227.90
14×12
323.9
279.4
269.7
6.35
69.32
10.div style=254.0div style=div style=31
95.78
17.48
139.58
33.32
232.20
14×14
355.6
279.4
279.4
7.92
69.32
11.13
99.84
19.05
139.58
35.71
232.20
16×6
406.4
168.3
304.8
263.7
12.70
7.11
21.44
10.97
140.95
40.49
18.26
275.20
16×8
219.1
304.8
273.1
7.92
6.35
84.28
8.18
12.70
140.95
23.01
276.92
16×10
273.0
304.8
282.4
6.35
84.28
9.27
105.72
15.09
141.81
28.58
283.80
16×12
323.9
304.8
295.1
6.35
86.00
10.31
109.24
17.48
156.18
33.32
292.40
16×14
355.6
304.8
304.8
7.92
86.00
11.13
114.24
19.05
167.70
35.71
309.60
16×16
406.4
304.8
304.8
7.92
86.00
12.70
132.00
21.44
167.70
40.49
334.54
18×12
457.0
323.9
320.7
7.92
6.35
14.27
10.31
153.60
23.83
17.48
260.40
44.45
33.32
441.60
18×14
355.6
342.9
330.2
7.92
11.13
158.40
19.05
267.60
35.71
450.00
18×16
406.4
342.9
330.2
7.92
12.70
162.00
21.44
273.60
40.49
499.20
18×18
457.0
342.9
342.9
7.92
187.20
23.83
303.60
45.04
564.00
20×14
508.0
355.6
381.0
355.6
9.53
7.90
15.09
11.13
213.6
26.19
19.05
346.8
44.93
35.71
589.2
20×16
406.4
381.0
355.6
7.90
12.70
217.2
21.44
352.8
40.49
609.6
20×18
457.0
381.0
368.3
7.90
14.27
225.6
23.83
367.2
44.45
633.6
20×20
508.0
381.0
381.0
9.53
244.8
26.19
423.6
44.93
756.0
22×16
559.0
406.4
419.1
381.0
9.53
7.90
15.09
28.58
21.44
424.8
53.98
40.49
787.2
22×18
457.0
419.1
393.7
7.90
23.89
447.6
44.45
835.2
22×20
508.0
419.1
406.4
9.53
26.19
463.2
44.93
888.0
22×22
559.0
419.1
419.1
9.53
28.58
543.6
53.98
1002.0
24×18
610.0
457.0
431.8
419.1
9.53
7.90
17.48
15.09
298.8
30.96
23.83
501.6
59.54
44.45
922.8
24×20
508.0
431.8
431.8
9.53
321.6
26.19
560.4
44.93
1011.6
24×22
28.58
603.6
53.98
1106.4
24×24
30.96
657.6
59.54
1214.4

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *