ដែក V

ដែករាងអក្សរ V ដែលមានលក្ខណៈពិសេសដែលភាគីស្លាបទាំងពីររបស់វាកាត់កែងទៅគ្នាទៅវិញទៅមក។ ដែក V គឺជាដែករមូរដែលប្រើជាទូទៅបំផុតនៅក្នុងការរចនាសម្ព័ន្ធដែក។

ប្រភេទដែក V

តើអ្នកដឹងទេ? ក្នុងទីផ្សារ​មាន​ដែក​​V​ ២​ប្រភេទណា៎។

នោះគឺ:

  • ដែកVស្លាបស្មើគ្នាត្រូវបានផលិតតាមស្តង់ដារ TCVN 1656: 1993 ។ មាននិមិត្តសញ្ញាដូចខាងក្រោមៈ ដែកVមានស្លាបស្មើគ្នាធម្មតា 40x40x4mm ភាពត្រឹមត្រូវកម្រិត B ត្រូវបានកត់ត្រាជា L40x40x4B TCVN 1656:1993 ។
  • ដែកVមានស្លាបមិនស្មើគ្នាត្រូវបានផលិតឡើងតាមស្តង់ដារ TCVN 1657: 1993 ។ ជាមួយនឹងសមាមាត្រនៃ 2 ភាគីធ្លាក់ចុះប្រហែល 1: 1.5 ឬ 1: 2 ។ មាននិមិត្តសញ្ញាដូចខាងក្រោមៈ ដែកVមានស្លាបមិនស្មើគ្នា 63x40x4mm ភាពត្រឹមត្រូវថ្នាក់ទី B ត្រូវបានកត់ត្រាជា L63x40x4B TCVN 1657:1993 ។
ប្រភេទដែក V
ប្រភេទដែក V

ខណៈពេលដែលដែកV 50 ផ្នែកឆ្លងកាត់ពី L20x20x3 ទៅ L250x250x35 ។ តែដែកVមានស្លាបមិនស្មើគ្នាមានរហូតដល់ 72 ផ្នែកឆ្លងកាត់ពី L30x20x3 ដល់ L200x150x25 ។

លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃ ដែក V

សូមមើលទិន្នន័យក្នុងតារាងខាងក្រោមសម្រាប់ការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់

ដែក Vស្លាប២ស្មើគ្នា

ដែក Vស្លាប២ស្មើគ្នា
ដែក Vស្លាប២ស្មើគ្នា
SPECIFICATION TABLE OF EQUAL ANGLE BAR
NAME SPECIFICATIONS LENGTH KHỐI LƯỢNG
KG/ MÉT KG/ CÂY
Angle Bar V30 V 30x30x2.5x6m 6m 6.00
V 30x30x2.5x6m 6m 5.50
V 30x30x3x6m 6m 6.50
V 30x30x3x6m 6m 7.50
Angle Bar V40 V 40x6m 6m 12.00
V 40x6m 6m 12.50
V 40x40x3x6m 6m 1.67 10.00
V 40x40x4x6m 6m 2.42 14.52
Angle Bar V50 V 50x50x3x6m 6m 14.00
V 50x50x4x6m 6m 17.00
V 50x50x4x6m 6m 03.06 18.36
V 50x50x5x6m 6m 3.77 22.62
V 50x50x5x6m 6m 21.00
V 50x50x6x6m 6m 4.43 26.58
V 50x50x6x6m 6m 28.00
Angle Bar V63 V 63x63x5x6m 6m 4.82 28.92
V 63x63x5x6m 6m 26.00
V 63x63x6x6m 6m 5.72 34.32
V 63x63x6x6m 6m 33.00
V 63x63x4x6m 6m 23.00
Angle Bar V65 V 65x65x4x6m 6m 3.70 22.20
V 65x65x5x6m 6m 4.55 27.30
V 65x65x5x6m 6m 29.50
V 65x65x6x6m 6m 5.91 35.46
Angle Bar V70 V 70x70x5x6m 6m 31.50
V 70x70x5x6m 6m 5.37 32.22
V 70x70x6x6m 6m 37.50
V 70x70x6x6m 6m 6.38 38.28
V 70x70x7x6m 6m 43.50
V 70x70x7x6m 6m 7.38 44.28
Angle Bar V75 V 75x75x5x6m 6m 5.22 31.32
V 75x75x5x6m 6m 33.50
V 75x75x6x6m 6m 6.85 41.10
V 75x75x6x6m 6m 6.25 37.50
V 75x75x7x6m 6m 7.81 46.86
V 75x75x8x6m 6m 8.92 53.52
Angle Bar V80 V 80x80x6x6m 6m 7.32 43.92
V 80x80x7x6m 6m 8.49 50.94
V 80x80x8x6m 6m 9.66 57.96
Angle Bar V90 V 90x90x6x12m 6-12m 8.25 99.00
V 90x90x7x12m 6-12m 9.59 115.08
V 90x90x8x12m 6-12m 10.94 131.28
V 90x90x9x12m 6-12m 12.24 146.88
V 90x90x10x12m 6-12m 13.52 162.24
Angle Bar V100 V100x75x10x12m 6-12m 13.00 156.00
V100x100x7x6m 6-12m 63.50
V100x100x8x6m 6m 72.00
V100x100x8x12m 6 -12m 11.49 137.88
V100x100x9x6m 6m
V100x100x10x6m 6m 15.20 91.20
Angle Bar V120 V 120x120x8x12m 6-12m 14.70 176.40
V 120x120x10x12m 6-12m 18.20 218.40
V 120x120x12x12m 6-12m 21.66 259.92
Angle Bar V125 V 125x125x10x12m 6-12m 19.13 229.56
V 125x125x12x12m 6-12m 22.70 272.40
Angle Bar V130 V 130x130x10x12m 6-12m 19.75 237.00
V 130x130x12x12m 6-12m 23.40 280.80
V 130x130x15x12m 6-12m 28.80 345.60
Angle Bar V150 V 150x150x10x12m 6-12m 22.90 274.80
V 150x150x12x12m 6-12m 27.30 327.60
V 150x150x15x12m 6-12m 33.60 403.20
Angle Bar V175 V 175x175x12x12m 6-12m 31.80 381.60
V 175x175x15x12m 6-12m 39.40 472.80
Angle Bar V200 V 200x200x15x12m 6-12m 45.60 547.20
V 200x200x20x12m 6-12m 60.06 720.72
Angle Bar V250 V 250x250x25x12m 6-12m 94.00 1,128.00

ដែក V ស្លាប2 មិនស្មើគ្នា

ដែក V ស្លាប2 មិនស្មើគ្នា
ដែក V ស្លាប2 មិនស្មើគ្នា
SPECIFICATION TABLE OF UNEQUAL ANGLES BAR
Size
(mm x mm)
Kích thước Static parameter
Moment of inertia Modular part
Depth
– H –
(mm)
With
– w –
(mm)
Thickness
– s –
(mm)
Cross-sectional area
(cm 2 )
Weight
(kg/m)
– I x – (cm 4 ) – I y – (cm 4 ) – S x – (cm 3 ) – S y – (cm 3 )
50 x 40 50 40 6 5.1 3.9 12.1 6.5 3.54 2.35
50 40 5 4.3 3.3 10.3 5.6 3.00 1.99
60 x 30 60 30 6 5.1 4.0 18.2 3.0 4.78 1.32
60 30 5 4.3 3.3 15.6 2.6 04.04 1.12
65 x 50 65 50 8 8.6 8.6 34.8 17.7 7.93 4.9
65 50 6 6.6 6.6 27.2 14.0 6.10 3.8
65 50 5 5.5 5.5 23.2 11.9 5.14 3.2
75 x 50 75 50 10 11.6 11.6 64 22.2 12.8 6.1
75 50 8 9.4 9.4 52 18.4 10.4 4.9
75 50 6 7.2 7.2 41 14.4 8.0 3.8
80 x 60 80 60 8 10.6 10.6 66 31.8 12.2 7.2
80 60 7 9.4 9.4 59 28.4 10.7 6.3
80 60 6 8.1 8.1 51 24.8 9.3 5.5
100 x 65 100 65 10 15.6 15.6 154 51 23.2 10.5
100 65 8 12.7 12.7 127 42 18.9 8.5
100 65 7 11.2 11.2 113 38 16.6 7.5
100 x 75 100 75 12 19.7 19.7 189 90 28.0 16.5
100 75 10 16.6 16.6 162 78 23.8 14.0
100 75 8 13.5 13.5 133 64 19.3 11.4
125 x 75 125 75 12 22.7 22.7 354 96 43.2 16.9
125 75 10 19.1 19.1 302 82 36.5 14.3
125 75 8 15.5 15.5 247 68 29.6 11.6
150 x 75 150 75 15 31.6 31.6 713 120 75 21.0
150 75 12 25.7 25.7 589 100 61 17.2
150 75 10 21.6 21.6 501 86 52 14.6
150 x 90 150 90 15 33.9 33.9 761 205 78 30.4
150 90 12 27.5 27.5 927 171 63 24.8
150 90 10 23.2 23.2 533 146 53 21.0
200 x 100 200 100 15 43 43 1758 299 137 38.4
200 100 12 34.8 34.8 1440 247 111 31.3
200 100 10 29.2 29.2 1220 210 93 26.3
200 x 150 200 150 18 60.0 60 2376 1146 174 103
200 150 15 50.5 50.5 2022 976 147 87
200 150 12 40.8 40.8 1652 803 119 71

លក្ខណៈពិសេសនិងការប្រើប្រាស់នៃដែក V

លក្ខណៈ​នៃ​​ដែក​V​កែង2មានរាងជ្រុង។ ងាយស្រួលសម្រាប់ការសាងសង់តំណភ្ជាប់។ ប្រវែងនៃរបារដែកVត្រូវបានផលិតពី 4 ទៅ 13 ម៉ែត្រ។

ដែក V ត្រូវបានផលិតដោយការគិនពីដែកសន្លឹកទៅជាជ្រុង 90 ដឺក្រេ។ អ្នកក៏អាចហៅវាថាវិធីសាស្ត្រជាន់។

ដែកVត្រូវបានប្រើដើម្បី៖

  • ប្រើ​ជា​របារ​ទ្រនាប់​ជា​រនាំង​ដែក​ទ្រវែង៖ ដោយ​ប្រើ​របារ​ដែក​V ១ ឬ ២ ដើម្បី​បង្កើត​ជា​ផ្នែក T ឬ​សញ្ញាខ្វែង ។
  • ប្រើដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយដែកផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធសមាសធាតុ។ ដូចជាការភ្ជាប់ជាមួយបន្ទះដែកដើម្បីបង្កើតផ្នែកជួរឈរប្រហោង, ផ្នែកឆ្លងកាត់ I-beam, …

ហើយដែកVគឺជាដែកគិនរមូរដែលប្រើច្រើនបំផុតក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដែក។

សង្ឃឹមថាចំណេះដឹងដែល Tiger Steel បានផ្តល់ខាងលើនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក។ បើលោកអ្នកត្រូវការទិញ ដែកV អ្នកអាចទាក់ទងទៅ Tiger Steel បាន។

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *