ដែកទីបមូលស SeAH

ដែកទីបមូលស SeAH ចែកចាយ​ដោយ Tiger Steel ទីផ្សារជាតិរួមមានស្តង់ដារបែបនេះ BS 1387 1985, ASTM A53 GrA SCH40 នឹងSCH80. ដែកទីបស  SeAH, ការគោរពក្រុមហ៊ុនផលិតនៅក្នុងទីផ្សារដែកបច្ចុប្បន្នកំពុងផលិត ដែកទីប មានគុណភាពនិងកិត្យានុភាពល្អបំផុតនៅវៀតណាមហើយត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់ដោយវិនិយោគិនបរទេស។ គុណសម្បត្តិរបស់ ដែកទីបមូលស SeAH រាប់បញ្ចូលៈក្រដាសប្រាក់ត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េទាំងស្រុងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មទំនើបផលិតផលបំពង់ដែកស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យគុណភាពយ៉ាងតឹងរឹងមុនពេលដឹកជញ្ជូននិងពេលបញ្ជូនទៅដៃគូនិងអតិថិជន។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលអតិថិជនប្រើបំពង់ដែកសេអេអ៊ីពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះផលិតផល។ ដោយមានប៊្លូទីនដែកសូមសិក្សាបន្ថែមអំពីបំពង់ដែកថែបដែលត្រូវបានផលិតដោយអេស៊ាយោងតាមព័ត៌មានខាងក្រោម

តារាងស្តង់ដារដែកទីបសSeAH

ống thép mạ kẽm seah

  1. តារាងទំងន់ស្តង់ដាបំពង់ដែកថែប SeAH តាមស្តង់ដារBS 1387/1985
GALVANIZED PIPES – STANDARD BS 1387-1985
C Mn P S Độ dày lớp mạ / Zinc-coat thickness Phương pháp mạ
max max max max µm gr./m2 oz./ft2 Zinc-coat Method
% % % % > 35 >= 360 >= 1.18 Mạ nhúng nóng
0.2 1.2 0.045 0.045 Hot-dip Galvanizing

 

Tensile test / Tensile test Test of flexural strength / Bend test Trắc nghiệm nén phẳng Kiểm tra độ kín khít/ Leak tightness test
Flattening test
Độ bền kéo Điểm chảy Độ giãn dài tương đối Phân loại Goc uốn Bán kính trong Vị trí mối hàn Mối hàn Bề mặt ống
T.strength Yield point Elongation Category Angle of bending Inside radius Weld position Weld point Non-weld point
Kgf/mm2
Kgf/mm2 (N/mm2)
Min. 28 Min. 20 Min. 30 Ống mạ 90o 8 D 90o 0.75 D 0.60 D 51 Kgf/cm2
-285 -196 Galva. pipe

Class A1 (siêu nhẹ)

Nominal

 Dimension

DN

Outside Diameter Wall Calculated
Dmax Dmin Thickness Plain End Threads & Couplings
mm. mm. mm. (kg/m.) (kg/m.)
 1/2 15 21.4 21 1.9 0.904 0.922
 3/4 20 26.9 26.4 2.1 1.275 1.296
1 25 33.8 33.2 2.3 1.770 1.803
1 1/4 32 42.5 41.9 2.3 2.263 2.301
1 1/2 40 48.4 47.8 2.5 2.811 2.855
2 50 60.2 59.6 2.6 3.674 3.726
2 1/2 65 76 75.2 2.9 5.199 5.275
3 80 88.7 87.9 2.9 6.107 6.191
4 100 113.9 113 3.2 8.704 8.815

Light Class (nhẹ)

Nominal

 Dimension

DN

Outside Diameter Wall Calculated
Dmax Dmin Thickness Plain End Threads & Couplings
mm. mm. mm. (kg/m.) (kg/m.)
 1/2 15 21.4 21 2 0.95 0.96
 3/4 20 26.9 26.4 2.3 1.38 1.39
1 25 33.8 33.2 2.6 1.98 2
1 1/4 32 42.5 41.9 2.6 2.54 2.57
1 1/2 40 48.4 47.8 2.9 3.23 3.27
2 50 60.2 59.6 2.9 4.08 4.15
2 1/2 65 76 75.2 3.2 5.71 5.83
3 80 88.7 87.9 3.2 6.72 6.89
4 100 113.9 113 3.6 9.75 10

Medium Class (trung bình)

Nominal

Dimension 

DN

Outside Diameter Wall Calculated
Dmax Dmin Thickness Plain End Threads & Couplings
mm. mm. mm. (kg/m.) (kg/m.)
 1/2 15 21.7 21.1 2.6 1.21 1.22
 3/4 20 27.2 26.6 2.6 1.56 1.57
1 25 34.2 33.4 3.2 2.41 2.43
1 1/4 32 42.9 42.1 3.2 3.1 3.13
1 1/2 40 48.8 48 3.2 3.57 3.61
2 50 60.8 59.8 3.6 5.03 5.1
2 1/2 65 76.6 75.4 3.6 6.43 6.55
3 80 89.5 88.1 4 8.37 8.54
4 100 114.9 113.3 4.5 12.2 12.5
5 125 140.6 138.7 5 16.6 17.1
6 150 166.1 164.1 5 19.7 20.3

Heavy Class

Nominal

Dimension

DN

Outside Diameter Wall Calculated
Dmax Dmin Thickness Plain End Threads & Couplings
mm. mm. mm. (kg/m.) (kg/m.)
 1/2 15 21.7 21.1 3.2 1.44 1.45
 3/4 20 27.2 26.6 3.2 1.87 1.88
1 25 34.2 33.4 4 2.94 2.96
1 1/4 32 42.9 42.1 4 3.8 3.83
1 1/2 40 48.8 48 4 4.38 4.42
2 50 60.8 59.8 4.5 6.19 6.26
2 1/2 65 76.6 75.4 4.5 7.93 8.05
3 80 89.5 88.1 5 10.3 10.5
4 100 114.9 113.3 5.4 14.5 14.8
5 125 140.6 138.7 5.4 17.9 18.4
6 150 166.1 164.1 5.4 21.3 21.9

ចំណាំ: 1 inch = 25.4 millimeters (mm)

  1. តារាងស្តង់ដារទម្ងន់, កម្រាស់នៃទីបខ្មៅនឹងសស្តង់ដារ ASTM A53

តារាងនេះត្រូវនឹងស្តង់ដារមួយចំនួនដូចជា: ASTM A106, A53, API 5L, A312, ASME…

ទីបចាប៉ពី ⅛” ដល់ 3½” (ពី DN6 – DN90)

Inch DN ĐK ngoài

(mm)

Độ dày thành ống (mm)
SCH 5 SCH 10 SCH 30 SCH 40 SCH 80 SCH 120 XXS
6 10,29 mm 0,889 mm 1,245 mm 1,448 mm 1,727 mm 2,413 mm
¼ 8 13,72 mm 1,245 mm 1,651 mm 1,854 mm 2,235 mm 3,023 mm
10 17,15 mm 1,245 mm 1,651 mm 1,854 mm 2,311 mm 3,200 mm
½ 15 21,34 mm 1,651 mm 2,108 mm 2,769 mm 3,734 mm 7,468 mm
¾ 20 26,67 mm 1,651 mm 2,108 mm 2,870 mm 3,912 mm 7,823 mm
1 25 33,40 mm 1,651 mm 2,769 mm 3,378 mm 4,547 mm 9,093 mm
32 42,16 mm 1,651 mm 2,769 mm 2,972 mm 3,556 mm 4,851 mm 9,703 mm
40 48,26 mm 1,651 mm 2,769 mm 3,175 mm 3,683 mm 5,080 mm 10,160 mm
2 50 60,33 mm 1,651 mm 2,769 mm 3,175 mm 3,912 mm 5,537 mm 6,350 mm 11,074 mm
65 73,03 mm 2,108 mm 3,048 mm 4,775 mm 5,156 mm 7,010 mm 7,620 mm 14,021 mm
3 80 88,90 mm 2,108 mm 3,048 mm 4,775 mm 5,486 mm 7,620 mm 8,890 mm 15,240 mm
90 101,60 mm 2,108 mm 3,048 mm 4,775 mm 5,740 mm 8,077 mm 16,154 mm

ពី 4″ tới 8″ (ពី DN100 – DN200)

Inch DN
mm
ĐK ngoài

(mm)

កម្រាស់ (mm)
SCH 5 SCH 10 SCH 20 SCH 30 SCH 40

STD

SCH 60 SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 140 SCH 160
4 100 114,30 mm 2,108 mm 3,048 mm 4,775 mm 6,020 mm 7,137 mm 8,560 mm 11,100 mm 13,487 mm
115 127,00 mm 6,274 mm 9,017 mm
5 125 141,30 mm 2,769 mm 3,404 mm 6,553 mm 9,525 mm 12,700 mm 15,875 mm
6 150 168,28 mm 2,769 mm 3,404 mm 7,112 mm 10,973 mm 14,275 mm 18,263 mm
8 200 219,08 mm 2,769 mm 3,759 mm 6,350 mm 7,036 mm 8,179 mm 10,312 mm 12,700 mm 15,062 mm 18,237 mm 20,625 mm 23,012 mm

ពី 10″ដល់ 24″ (ពី DN250 – DN600)

Inch DN
mm
ĐK ngoài

(mm)

កម្រាស់ (mm)
SCH 5s SCH 5 SCH 10s SCH 10 SCH 20 SCH 30
10 250 273,05 mm 3,404 mm 3,404 mm 4,191 mm 4,191 mm 6,350 mm 7,798 mm
12 300 323,85 mm 3,962 mm 4,191 mm 4,572 mm 4,572 mm 6,350 mm 8,382 mm
14 350 355,60 mm 3,962 mm 3,962 mm 4,775 mm 6,350 mm 7,925 mm 9,525 mm
16 400 406,40 mm 4,191 mm 4,191 mm 4,775 mm 6,350 mm 7,925 mm 9,525 mm
18 450 457,20 mm 4,191 mm 4,191 mm 4,775 mm 6,350 mm 7,925 mm 11,100 mm
20 500 508,00 mm 4,775 mm 4,775 mm 5,537 mm 6,350 mm 9,525 mm 12,700 mm
24 600 609,60 mm 5,537 mm 5,537 mm 6,350 mm 6,350 mm 9,525 mm 14,275 mm

 

Inch  កម្រាស់(mm)
SCH 40s SCH 40 SCH 60 SCH 80s SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 140 SCH 160
10 9,271 mm 9,271 mm 12,700 mm 12,700 mm 15,062 mm 18,237 mm 21,412 mm 25,400 mm 28,575 mm
12 9,525 mm 10,312 mm 12,700 mm 12,700 mm 17,450 mm 21,412 mm 25,400 mm 28,575 mm 33,325 mm
14 9,525 mm 11,100 mm 15,062 mm 12,700 mm 19,050 mm 23,800 mm 27,762 mm 31,750 mm 35,712 mm
16 9,525 mm 12,700 mm 16,662 mm 12,700 mm 21,412 mm 26,187 mm 30,937 mm 36,500 mm 40,462 mm
18 9,525 mm 14,275 mm 19,050 mm 12,700 mm 23,800 mm 29,362 mm 34,925 mm 39,675 mm 45,237 mm
20 9,525 mm 15,062 mm 20,625 mm 12,700 mm 26,187 mm 32,512 mm 38,100 mm 44,450 mm 49,987 mm
24 9,525 mm 17,450 mm 24,587 mm 12,700 mm 30,937 mm 38,887 mm 46,025 mm 52,375 mm 59,512 mm

 

នៅពេលអ្នកត្រូវការទិញនិងដកស្រង់ផលិតផលសូមទាក់ទង

Hotline: 0932.059.176
Email: tigersteel.vn@gmail.com
Website: https://tigersteel.vn/
Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, Quận 12

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *